Aštuoniukė

 

 

 

 

Žaidžiant “Aštuoniukę” vadovaujamasi “Bendrosiomis pulo taisyklėmis” bei taisyklėmis, aprašytomis šiame skyriuje.

Aštuoniukė yra žaidžiama su penkiolika sunumeruotų rutulių ir baltu rutuliu. Vienas sportininkas privalo sumušti į kišenes rutulius, kurių numeriai yra nuo 1 iki 7 (vienspalvius), kitas – nuo 9 iki 15 (dryžuotus). Sportininkas, įmušęs savo rutulių grupę ir teisingai įmušęs 8 rutulį, laimi partiją. Visi smūgiai turi būti užsakyti.

1. Išmušimo nustatymas

Sportininkas laimėjęs ridenimą sprendžia kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje (žr. Bendros taisyklės p.1.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varžybų formato galimi du tolesni išmušimo variantai. Naują partiją išmušimo smūgiu pradeda ankstesnę partiją laimėjęs sportininkas arba išmušimai yra atliekami pakaitomis.

2. Rutulių sustatymas

Rutuliai sustatomi į trikampį su aštuntu rutuliu trikampio viduryje. Trikampio pirmasis rutulys gali būti bet kuris numeruotas rutulys. Dryžuotas kamuolys statomas viename, o vienspalvis kitame trikampio kampuose. Kiti rutuliai sustatyti kaip galima glausčiau ir atsitiktine tvarka.

3. Išmušimas

Išmušimo metu galioja šios taisyklės:

·         Žaidimas pradedamas baltam rutuliui stovint už namų zonos linijos.

·         Nereikia užsakyti jokio rutulio, ir baltas rutulys išmušimo metu gali paliesti bet kurį numeruotą rutulį.

·         Jei sportininkas išmušimo metu nepadarydamas klaidos įmuša bent vieną numeruotą rutulį, jis pasilieka kitam smūgiui ir stalas lieka “atviras” (žr. p. 4 Atviras stalas).

·         Jei išmušimo metu neįkrito joks rutulys, tada mažiausiai keturi rutuliai turi būtinai paliesti bortą. Jei šių sąlygų nepavyksta įgyvendinti, tai traktuojama kaip neteisingas išmušimas, ir kitas sportininkas gali:

·         tęsti žaidimą sutikdamas su esančia ant stalo rutulių padėtimi.

·         perstatyti trikampį ir atlikti išmušimą pats.

·         perstatyti trikampį ir leisti pakartoti išmušimą priešininkui.

Įmušti 8-tą rutulį išmušimo metu nėra klaida. Jei 8-as rutulys įkrenta į kišenę, sportininkas, kuris atliko išmušimą, gali:

·         perstatyti 8-ą rutulį ant trikampio taško ir tęsti žaidimą su esančią ant stalo padėtimi.

·         perstatyti trikampį ir pakartoti išmušimą.

Jei sportininkas, atlikdamas išmušimą, įmuša ir 8-ą ir baltą rutulius, priešininkas turi teisę:

·         perstatyti 8-ą rutulį ant trikampio taško, bei tęsti žaidimą pasistatydamas baltą rutulį jam patinkančioje vietoje už namų zonos linijos;

·         perstatyti trikampį ir atlikti išmušimą pats.

Jei išmušimo metu bent vienas rutulys iškrenta už stalo ribų, tai traktuojama kaip klaida. Tokie rutuliai į žaidimą negrįžta (išskyrus 8-ą rutulį, kuris yra perstatomas ant trikampio taško). Kitas sportininkas gali pasirinkti:

·         sutikti su esančių rutulių išsidėstymu ir tęsti žaidimą;

·         statytis baltą rutulį už namų zonos linijos ir tada tęsti žaidimą.

Jei sportininkas atliekantis išmušimo smūgį padaro bet kokią kitą klaidą (nepaminėtą tarp aukščiau išvardintų), jo priešininkas turi teisę:

·         Sutikti su esančių rutulių išsidėstymu ir tęsti žaidimą.

·         Statytis baltą rutulį už namų zonos linijos ir tada tęsti žaidimą.

4.Atviras stalas

Kol nei viena rutulių grupė (vienspalvių arba dryžuotų) nėra pasirinkta, stalas yra “atviras”. Sportininkas prieš atlikdamas smūgį turi užsakyti pasirinktą rutulį ir kišenę, į kurią ruošiasi pataikyti rutulį. Jei sportininkas nepadarydamas jokios klaidos atlieka teisingai užsakytą smūgį, tam tikra rutulių grupė nuo šio momento priklauso jam (priklausomai vienspalvį ar dryžuotą rutulį sportininkas įmušė). Kita rutulių grupė priskiriama priešininkui. Jei žaidėjui nepavyko teisingai atlikti užsakyto smūgio, stalas lieka “atviras” ir smūgis pereina kitam sportininkui. Kol stalas yra atviras, bet kuris numeruotas rutulys gali būti pirmas paliestas balto rutulio (išskyrus 8-ą.).

5. Žaidimo eiga

Sportininkas lieka prie stalo ir atlieka smūgius tol, kol teisingai smūgiuoja visus užsakytus rutulius arba laimi partiją įmušdamas visus savo grupės rutulius ir tada 8-ą rutulį.

6. Smūgiai, kurie reikalauja užsakymo

Kiekvienas smūgis, išskyrus pradinį išmušimą, turi būti užsakytas (žr. Bendros taisyklės p.1.4 Užsakomi smūgiai). 8-as rutulys gali būti užsakytas tik tada, kai visa žaidėjo rutulių grupė (vienspalviai arba dryžuoti) jau yra sumušti. Sportininkas taip pat gali atlikti “laisvą smūgį”, po kurio eilė smūgiuoti automatiškai pereina priešininkui, nepriklausomai ar smūgio metu įkrito koks nors rutulys.

7. Rutulių grąžinimas atgal į žaidimą

Jei 8-as rutulys yra įmušamas į kišenę arba iškrenta nuo stalo, jis bus perstatytas ant trikampio taško arba visi rutuliai bus perstatyti į išmušimo trikampį. Jokiu kitu numeriu pažymėtas rutulys nėra niekada atstatomas atgal.

8. Partijos pralaimėjimas

Sportininkas pralaimi jei:

·         įmuša 8-ą rutulį padarydamas klaidą

·         įmuša 8-ą rutulį prieš sumušdamas visus savo grupės rutulius.

·         įmuša 8-ą rutulį į neužsakytą kišenę.

·         išmuša 8-ą rutulį nuo stalo.

Šie punktai netaikomi pradiniam išmušimui.

9. Standartinės klaidos

Jei sportininkas padaro klaidą (žr. Bendros taisyklės p.2.1 Standartinės klaidos), žaidimas pereina jo priešininkui. Priešininkas gali pasistatyti baltą rutulį bet kurioje stalo žaidimo ploto vietoje (žr. Bendros taisyklės p.1.3. Laisva balto rutulio pozicija).

10. Grubios klaidos

Klaidos išvardintos (žr. 8 partijos pralaimėjimas) skaitomos kaip grubios klaidos ir iškart baudžiamos pralaimėjimu. Už nesportinį elgesį teisėjas priima sprendimą dėl nuobaudos savo nuožiūrą. (žr. Bendros taisyklės p.2.3 Nesportinis elgesys).
Žaidžiant “Devyniukę” būtina vadovautis “Bendrosiomis pulo taisyklėmis” bei taisyklėmis, aprašytomis šiame skyriuje.